Kodak Portra - Izhevsk, Shooting at the Zenith

Kodak Portra - Izhevsk, Shooting at the Zenith

Creative shots